تهران، میدان امام خمینی، جنب مترو، ساختمان کاظمی، طبقه دوم ، واحد 5
کدپستی 35967-11148
51 97 05 36 - 50 97 05 36(9821+)
39 91 05 36(9821+)
1283  070 (98912+)
info@pfz-trading.com
pfz.trading@gmail.com
Fullname(*)
ورودی نامعتبر است

Tel(*)
ورودی نامعتبر است

Email
ورودی نامعتبر است

Description(*)
ورودی نامعتبر است

Contact US

Tehran...

(+9821) 36 05 97 50-1

(+9821) 36 05 91 39

info@pfz-trading.com

Our position

Contact us for

Fullname(*)
ورودی نامعتبر است

Companyname
ورودی نامعتبر است

Email
ورودی نامعتبر است

Description(*)
ورودی نامعتبر است

copyright © 2017 pfz-trading. All Right Reserved | Design By Rayan